oit banner

รายการข้อมูลสาธารณะ ปี 2567
หัวข้อดาวน์โหลด
1. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาส่วนงาน
แผนยุทธศาสตร์ 2567-2570 ดาวน์โหลด
2. แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนและผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
4. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ดาวน์โหลด
5. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนนักสึกษาช่วยงาน ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเบิกค่าสอนอาจารย์พิเศษ ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลด
7. E-Service
ด้านการศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร Link
การขอหนังสือรับรอง Link
การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร Link
เอกสารสำหรับนักศึกษา Link
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา Link
บริการการศึกษาแก่นักศึกษา Link
ด้านการบริการวิชาการ Link
8. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด
9. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Link
10. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด
11. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
12. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
13. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
14. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อบังคับ มช. - ประมวลจริยธรรม มช. 2566 ดาวน์โหลด
จริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดาวน์โหลด
15. การขับเคลื่อนจริยธรรม
16. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
17. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บไซต์วิทยาลัย Link
ระบบรับฟังเสียงของมหาวิทยาลัย Link
Messenger หน้าเว็บไซต์วิทยาลัย Link
18. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด
19. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
20. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศนโยบาย No Gift Policy (ภาษาไทย) ดาวน์โหลด
ประกาศนโยบาย No Gift Policy (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด
21. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ดาวน์โหลด
22. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ดาวน์โหลด
23. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ดาวน์โหลด
24. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
การประเมินความเสี่ยงการทุริต ดาวน์โหลด
25. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลความเสี่ยงการทุจริต ไตรมาส 1 ดาวน์โหลด
รายงานผลความเสี่ยงการทุจริต ไตรมาส 2 ดาวน์โหลด
รายงานผลความเสี่ยงการทุจริต ไตรมาส 3 ดาวน์โหลด
รายงานผลความเสี่ยงการทุจริต ไตรมาส 4 ดาวน์โหลด
26. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
27. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด
28. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลด
29. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลด