ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลผู้รับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

เอกสารแนบ
Download this file (20231225145854006.pdf)รายละเอียด[ ]