image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ประชุมชี้แจงการดูแลนักศึกษาสหกิจ MMIT CAMT

 138736

                                 ศูนย์การเรียนรู้ร่วมการทำงาน (Work-Integrated Learning Center) จัดประชุมชี้แจงการดูแลนักศึกษาสหกิจสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัศมิ์ลภัส สุตีคา เลขานุการ สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมชี้แจงและแนะนำการดูแลนักศึกษา ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาในการทำงานของนักศึกษาแผนการศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับตัวแทนจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่ร่วมรับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับทางบริษัทอย่างน้อย 10 เดือน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนและให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์ดร. สมเกียรติ น่วมนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสังคม  พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

facebook_page_plugin