image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

1 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ ร่วมกับคณะเภสัช  มช.จับมือกับ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกและศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้ด้านทางการแพทย์

                  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉาย คณบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์     จิรานุสรณ์กุล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก โดย นายแพทย์ภาณุ คูวุฒยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต โดย คุณชูพงษ์     สังข์ผลิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต  ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ และความร่วมมือด้านการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิจัยร่วมกัน โดยมีผู้บริหารของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุม ณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin