• promo
  • pr banner 01
  • pr banner 02
  • pr banner 03
Hardware and Software to support IT for CAMT's students.
Computer Notebook
Adobe Creative Cloud License
Grammarly License
image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

Screenshot 25

ลงชื่อเพื่อขอใช้งาน Adobe Creative Cloud License ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สำหรับนักศึกษา และ บุคลากร ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น

**สำหรับนักศึกษา จะมีระยะเวลาการใช้งาน 1 ภาคการศึกษา สิทธิ์การใช้งานสำหรับนักศึกษา จะถูกถอนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนั้นๆ **

 Screenshot 24

 

แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ (https://cmu.to/CAMT-SLRF

 

 Screenshot 23

 

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี เท่านั้น
2. หากตรวจพบว่าท่านนำสิทธิ์ของท่านไปให้ผู้อื่นใช้งานต่อ จะถือว่าจงใจกระทำผิดและจะเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายรายปีกับเจ้าของสิทธิ์เต็มจำนวน
3. จะมีการลบสิทธิ์ทุกภาคเรียน
4. หากต้องการใช้ต่อ ต้องแจ้งขอใช้สิทธิ์ใหม่

เอกสารแนบ
Download this file (Adobe2021.pdf)CAMT's Software license Request Form[ ]
facebook_page_plugin