ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือกับอุตสาหกรรมดิจิทัล
(รหัส 00412105107010) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรม ดิจิทัล
TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)

https://cmu.to/diitcas1