ประกาศ จัดสอบกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

กระบวนวิชา 954340 และ 953323