ขอยกเลิกกระบวนวิชาสอบ การสอบปลายภาคการศึกษา 2/2566

จำนวน 2 วิชา

954449 : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเร่งด่วน sec.001

958482 : หัวข้อเลือกสรรทางการพัฒนาเกม 2 sec.004