เปลี่ยนแปลงห้องสอบวิชา 954474

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 - 18.30 น.

จากเดิม : ห้อง CAMT 112

เปลี่ยนเป็น : ห้อง ILC-C304