เปลี่ยนแปลงวัน เวลาสอบ และห้องสอบ การสอบกลางภาค 2/2566

วิชา 954348 

จากเดิม : วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 15.30 - 18.30 น. ห้องสอบ CAMT 112

เป็น : วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 8.00 - 11.00 น. ห้องสอบ CAMT 114