54690

CAMT ร่วมใจบริจาคโลหิต

           หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่รวมถึงนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ ห้อง 112 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566