ต้อนรับดูงานศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่

IMG 1380

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี และ อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมชมห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการวางระบบหรือสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวทางและปรับใช้กับการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU BIOPOLIS ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565