" Robots conquer " รุ่นที่ 1

13105

              "Robots conquer the maze missions with MicroPython" วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Robots conquer the maze missions with MicroPython ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โครงสร้างภาษา Python การใช้เซนเซอร์ และการควบคุมมอเตอร์เพื่อบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อปฏิบัติภารกิจพิชิตเขาวงกต  โดยมี อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยการจัดอบรมครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่