CAMT ร่วมกับคณะแพทย์ หารือความร่วมมือด้านการผลิตเกมส์เพื่อการศึกษา
และต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์
597720
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผศ. ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสมาประชุมเพื่อหารือความร่วมมือด้านการผลิตเกมส์เพื่อการศึกษา และต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่