65 01 01

Notebook ให้นักศึกษายืม สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โดยให้นักศึกษาทำตามขั้นตอนดังนี้
1. ให้นักศึกษา download แบบฟอร์มได้ที่ cmu.to/NB2641
2. กรอกข้อมูลและนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์รับรองและพิจารณาความจำเป็นที่จะขอยืม
3. นำเอกสารที่เซ็นต์รับรองแล้ว นำส่งที่หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ห้อง 315

 

หมายเหตุ
1. หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ ขอรับเฉพาะเอกสารที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเท่านั้น
2. หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ ไม่สามารถให้นักศึกษาจองสิทธิ์ในการยืมได้
3. ระยะเวลาการยืม 1 เดือน กำหนดคืน ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
4. หากต้องการยืมต่อให้ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 - 3 อีกครั้ง ให้เสร็จในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน *จะสามารถยื่มเครื่องต่อได้หากไม่มีใครยืมต่อ
5. เครื่อง Notebook จะมีการตรวจเช็คสภาพ หากเกิดชำรุดเสียหาย นักศึกษาต้องชำะเงินค่าซ่อมให้อยู่ในสภาพดี ตามใบเสนอราคาที่วิทยาลัยฯ แจ้ง หากไม่ชำระเงิน จะถือว่านักศึกษามีหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ พี่นอร์จ หรือ พี่เอิร์ท เจ้าหน้าที่หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ ห้อง 315 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือติดต่อ lineID: inorge