KIM CAMT ร่วมจัดสัมมนาประจำปี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

1

                    ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดี (Acting Assistant Dean) ด้านการบริหารมาตรฐานระบบ ISO30401 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ โดยในงานได้มีการวาดภาพ Visual Recording ในหัวข้อ “การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการ สดร. พ.ศ.2566-2570” และ เสวนา “NARIT: The Next Step ก้าวสู่ปีที่ 14 กับการแก้โจทย์ใหม่..” เพื่อจับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และนำออกมาเสนอในรูปแบบของรูปภาพ ภายใต้โครงการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนความรู้และการจัดเวทีเสวนาและ KM Day
ทีมา : เชียงใหม่นิวส์