57e930ce ceeb 4757 8d52 8660c38544db

อบรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการจัดการความรู้  สถาบันพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุนชน กระทรวงมหาดไทย

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 ระบบการจัดการความรู้ พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการจัดการความรู้ โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับสถาบันพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุนชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้อำนวยการและบุคลากรของ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน  11 จังหวัด ทั่วประเทศไทย เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบ Zoom Cloud meetings เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564