265926497 10158624049658691 7444342348150931416 n

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมหารือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                        ผศ.ดร.อรวิทย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอ.ดร. อัจฉรา คำอักษร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 ระบบการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือร่วมกับ ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ และอาจารย์ชยกร สัตย์ซื่อ อาจารย์นักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการบริหารระบบการจัดการความรู้ (KM) ในองค์กรตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564