Screenshot 25

ลงชื่อเพื่อขอใช้งาน Adobe Creative Cloud License ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สำหรับนักศึกษา และ บุคลากร ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น

**สำหรับนักศึกษา จะมีระยะเวลาการใช้งาน 1 ภาคการศึกษา สิทธิ์การใช้งานสำหรับนักศึกษา จะถูกถอนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนั้นๆ **

 Screenshot 24

 

แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ (https://cmu.to/CAMT-SLRF

 

 Screenshot 23

 

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี เท่านั้น
2. หากตรวจพบว่าท่านนำสิทธิ์ของท่านไปให้ผู้อื่นใช้งานต่อ จะถือว่าจงใจกระทำผิดและจะเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายรายปีกับเจ้าของสิทธิ์เต็มจำนวน
3. จะมีการลบสิทธิ์ทุกภาคเรียน
4. หากต้องการใช้ต่อ ต้องแจ้งขอใช้สิทธิ์ใหม่

เอกสารแนบ
Download this file (Adobe2021.pdf)CAMT's Software license Request Form[ ]