CAMT จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยดิจิทัลคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์

S 22659125 0

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยดิจิทัลคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ (Smart Creative Contents) อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การสร้างตัวตนและสร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์ การใช้เทคโนโลยี AI เป็นเครื่องมือในการทำการตลาด และค้นหาจุดเด่นของสินค้าและบริการ (unique selling point ) ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลที่ผู้สนใจ โดยมีคุณกิจจา สิขัณฑกสมิต  นักคอนเทนต์ครีเอเตอร์ (Content Creator) เจ้าของช่อง YouTube - first click เป็นวิทยากรผู้บรรยายในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ สมเกียรติ น่วมนา ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้เปิดงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน ณ ห้อง 112 motion Capture วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี