CAMT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้ AI ให้แก่คณะครูโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

DSC00009

          หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้แก่คณะครูโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยการสะดวกในการทำงานและส่งเสริมด้านการศึกษา ช่วยลดภาระงานของครูและช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว เลขานุการหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม ระดับปริญญาโท ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่