CAMT ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

DSC09804

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.คงทัต ทองพูน ผู้ช่วยคณบดี และนางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยอาจารย์ ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปิยธิดา ว่องเลิศฤทธิ์ รองคณบดี อาจารย์ ดร.นิสรีน หวังตักวาดีน รองคณบดี และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ EdPEx และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ รวมไปถึงการจัดการความรู้และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 513 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่