CAMT ร่วม MOU กับ College of Economics and Management Zhejiang Normal University (ZJNU) 

และ Yiwu Industrial & Commercial College (YWICC) มณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) สาธารณรัฐประชาชนจีน

469714 0

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมิ์ลภัส สุตีคา หัวหน้าสำนักวิชา และดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สภาธุรกิจไทย-ลาว สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ College of Economics and Management Zhejiang Normal University (ZJNU) และ Yiwu Industrial & Commercial College (YWICC) มณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การฝึกอบรมและการวิจัยร่วม รวมไปถึงพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการและการส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border e-Commerce: CBEC) ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567