KIND by CAMT จับมือศูนย์ศรีพัฒน์ มช. ดำเนินโครงการด้านการบริหารระบบการจัดการความรู้

LINE ALBUM ประชุมร่วมกับศูนย์ศรีพัฒน์6667 240606 6

          ศูนย์การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม (KIND by CAMT) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร พร้อมทีมงานประชุมร่วมกับคุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินโครงการ ที่ปรึกษาด้านการบริหารระบบการจัดการความรู้ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018 Knowledge Management Systems และการบริหารระบบการจัดการนวัตกรรม ตามกรอบมาตรฐาน ISO 56002: 2019 Innovation Management System ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2568 ณ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่