CAMT Summer Courses ค่าย “AI Courses”

DSC02642

        วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CAMT Summer Courses ค่าย AI Courses ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกว่า 50 คน จาก 20 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โครงสร้างภาษา Python เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) และเพื่อรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนส์ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยมีอาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรบรรยายใน หัวข้อ AI Camera (Object Detection) การใช้เทคโนโลยี Image Processing ในการจดจำวัตถุ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภ คงดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Generative AI for Arts การ Generate ภาพ เสียง และวิดีโอจาก Prompt ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่