CAMT จัดอบรม Creative AI ให้แก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

DSC08019

      วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยี ในหัวข้อ “Creative AI” ให้แก่นักเรียนในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภ คงดี อาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี ควบคู่กับความคิดสร้างสรรค์ผ่านการ Generate ภาพจาก Prompt และเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption ที่เทคโนโลยีจะมีบทบาทเข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้