CAMT จัดบริการวิชาการ อบรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการ

DSC07296

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยทีมวิทยากรชุมชน ร่วมมือกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การสร้างดิจิทัลคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยเอไอเบื้องต้น" (Smart Creative Contents) สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และพัฒนาองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ ให้รองรับกับการส่งเสริม Soft power ของประเทศไทย โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ คุณรัชชานนท์ น่วมนา พร้อมด้วยทีมฝ่ายฝึกอบรมร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง C304 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่