CAMT Summer Courses ค่าย “Robots Conquer The Maze Missions”

DSC07373

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CAMT Summer Courses ค่าย “Robots Conquer The Maze Missions” ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โครงสร้างภาษา Python การใช้เซนเซอร์ และการควบคุมมอเตอร์เพื่อบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวอัตโนมัติ เพื่อปฏิบัติภารกิจพิชิตเขาวงกต โดยมี อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยการจัดอบรมครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่