CAMT มช. เดินหน้าเสริมทักษะการดูแลสุขภาพใจนักศึกษา ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร

138272

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ KM สุขภาพใจ ภายใต้หัวข้อ “การดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพใจ” ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และการสื่อสารแก่นักศึกษาที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพใจ รวมถึงเป็นแนวทางในการรับมือนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านจิตใจ ซึ่งจัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบกิจกรรมบรรยายร่วมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยในการอบรมครั้งนี้ อาจารย์ ดร. ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมนักจิตวิทยาร่วมเป็นวิทยากร โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. กลวัชร คล้ายนาค รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมวินทรี ซีตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่