CAMT ร่วมส่งเสริมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดอบจ.ลำพูน

448096

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แช่แห่ว  อาจารย์ประจำสาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกว่า 55 ท่าน เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมไปถึงเพื่อพัฒนาทักษะให้พร้อมรองรับความหลากหลายของการศึกษา ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการพิธีเปิดในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน