CAMT Summer Courses ค่าย “Animation Academy” 2D Course

DSC06959

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CAMT Summer Courses ค่าย “Animation Academy” 2D Course ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกว่า 90 คน จาก 30 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านแอนนิเมชันและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแอนนิเมชัน และเพื่อพัฒนาเยาวชนของไทยให้มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนส์ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่