CAMT มช. จัดกิจกรรมอบรม MANGO Canvas เพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

440909

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ MANGO Canvas ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบของการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้ใช้ MANGO Canvas เป็น Learning Platform หลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.อานันท์  สีห์พิทักษ์เกียรติ พร้อมด้วย อาจารย์วรลักษณ์ อังศุวรางกูรและได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2567 ณ โรงแรม วินทรีซิตี้ เชียงใหม่