CAMT มช. ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

569980

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมขบวนแห่สรงน้ำ “พระพุทธสิหิงค์” พระคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และ “พระพุทธพิงคนคราภิมงคล” พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประดิษฐานบนบุษบกปราสาทแบบล้านนา ซึ่งร่วมในขบวนพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาไทย โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมขบวนในครั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 ณ สวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟฯ ถนนเจริญเมือง