CAMT CSR ร่วมบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ ให้แก่หน่วยงานป้องกันไฟป่า

LINE ALBUM CSR 2024 240402 15

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี อาจารย์ ดร.กลวัชร คล้ายนาค รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร จัดกิจกรรมอาสา CAMT CSR ร่วมทำอาหาร มอบเครื่องดื่มและสิ่งของ กว่า 400 ชุด ให้แก่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หน่วยงานป้องกันไฟป่า โดยวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยได้ประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 และหมอกควันไฟป่า ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน จึงจัดกิจกรรมอาสาเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หน่วยงานป้องกันไฟป่า