CAMT จัดอบรม Automated Test course ให้แก่บุคลากร ITSC

DSC00700

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ธิสินี  สุรพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดกิจกรรมอบรม Automated Test course ในหัวข้อ Unit Test ให้แก่บุคลากรสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ITSC) เพื่อมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีไปใช้งานต่อได้จริง โดยอบรมในรูปแบบการสอนภาคทฤษฎี ทำกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยคุณชัยรินทร์ เนียมสุวรรณ วิทยากรเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ ตั้งแต่วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้