บัณฑิต CAMT KIM จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

LINE ALBUM 2023.11.15 231115 1

     เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา หน่วยบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม หรือ KIM Knowledge and Innovation Management ระดับปริญญาโท ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ ประธานหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ และอาจารย์ ดร.วันทนา อารีประยูรกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา นำนักศึกษาทั้งชาวไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ รวมถึงศิษย์เก่า ป.โท (KIM) เข้าร่วมกิจกรรม
     โดยภายในกิจกรรมเป็นการสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาให้ความรู้ในหัวข้อ “Research Problem Identification” และ คุณจันจิรา ขันติภาพ ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการทั่วไป สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ มาให้ความรู้และให้นักศึกษาได้เข้าร่วมทำกิจกรรม “การปลูกพืชระบบอินทรีย์” ของเกษตรกรบ้านเมืองอาง และ กิจกรรม “ศึกษาพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว” สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน
     อีกทั้งยังมีกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียน การทำวิจัย ปริญญานิพนธ์ หลักสูตร KIM ป.โท” ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่า รุ่นพี่และรุ่นน้อง
     โดยกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน เพิ่มพูนประสบการณ์ ผ่านการฝึกปฏิบัติสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาการทำงานและงานวิจัยของตนเองได้ในอนาคตอีกด้วย

{gallery}2023111501{/gallery}