ต้อนรับคณะดูงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและผู้บริหารจาก Lemon Sky

DSC02581

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กล่าวให้การต้อนรับคณะดูงานจากสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ พร้อมกับ ผู้บริหารจาก Lemon Sky เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดอบรมการเรียนการสอน  ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับกำลังคนทักษะสูงด้าน VFX สำหรับอุตสาหกรรมเกมและแอนนิเมชันระดับสากลด้วย Software Program Nuke และ Unreal Engine โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566