CAMT จัดกิจกรรม Show & Share CAMT Lean Project 2023

364558

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กล่าวเปิดกิจกรรม Show & Share CAMT Lean Project 2023 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายปฏิบัติการได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานด้วยระบบ Lean Project เพื่อสนับสนุนการทำงานให้เกิด Innovative Education โดยมีเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ให้ความสนใจและเข้าร่วมการปรับปรุงกระบวนการทำงานกว่า 10 ผลงาน อาทิเช่น ผลงาน Lean process for smarter working จากศูนย์การเรียนรู้ร่วมการทำงาน (WIL) ผลงาน Fin Dee จากหน่วยการเงิน การคลังและพัสดุ ผลงานปรับปรุงการแจ้งเตือน การยืม/คืน วัสดุและครุภัณฑ์ในระบบจัดการสินทรัพย์ของวิทยาลัยฯ จากหน่วยคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบ เป็นต้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ในหัวข้อ Smart Working (SW) โดยมีคณะผู้บริหารกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ นางพัลลภา ชุมพูแก้ว หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ นางสุดใจ สันธทรัพย์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์ นางแสงดาว เบนซิเกอร์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร นางสาวปิยะนุช สวัสดี เลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นางสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ เลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวณัฐณิชา ดวงดี นักจัดการงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องนกยูง อาคารเอ็มเพรสพรีเมียร์ โรงแรม ดิเอ็มเพรส โฮเทล เชียงใหม่