1637209729507

อบรม Business Model Canvas

                          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ ประกวดแผนธุรกิจ Young Business Planner 2021 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนการทำธุรกิจแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และสอดคล้องกับการเรียนการสอนในสาขาบูรณาการดิจิทัล สาย Digital Marketing และ E-commerce โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม Business Model Canvas เพื่อให้ความรู้ และแนะนำแนวทางในการพัฒนาและสร้างแผนธุรกิจกับผู้เข้าร่วมโครงการ กว่า 240 คน ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

New shortcut.lnk

CAMT MOU ทางวิชาการร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านธิ

                  อาจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสังคม ตัวแทนคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีร่วมลงนาม MOU กับ เทศบาลตำบลบ้านธิ อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยรวมถึงการพัฒนาและบริหารระบบฐานข้อมูล และได้มีการจัดโครงการอบรม “ระบบบริหารจัดการชุมชน ( CAMT Social Management )” โดยมี อาจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา         อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์  อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทรและอาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่  ร่วมเป็นวิทยากรณ์การจัดอบรม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ เทศบาล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

1

นักศึกษา ANI  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด EGAT Animation Awards 2021

                นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ชั้นปีที่ 1 ทีม ต๊าช !! กะเทยเริ่มเลอ มีสมาชิกได้แก่ นายนิธิ พรหมเทศ และนางสาวกัญญานันท์ กิติประสาท โดยมีอาจารย์ ดร. ศุภรดา ประภาวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์พลังงาน EGAT Animation Awards 2021 ภาคเหนือ จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย: กฟผ. และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมได้นำเสนอแนวคิดในการสร้างสร้างสรรค์ผลงานผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบนิทานเด็ก โดยใช้ต้นไม้แทนพลังงานไฟฟ้า กระรอกเปรียบเสมือนมนุษย์ เป็นการเปรียบถึงพลังงานธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจากคุณอโนชา จงก้องเกียรติ หัวหน้ากองประสานสื่อสารสายงานหลัก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PH.D. KIM mse DTM

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล  Master of Science (Digital Technology Management)  DTM

แบบ 2
ภาคปกติ (Thesis)
https://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php...
แบบ 3
ภาคพิเศษ (IS)
https://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php...

สมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 ธันวาคม 2565 (รอบที่ 1)
ผ่านออนไลน์ได้ที่ https://admission.grad.cmu.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 053 - 942649