ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจัดซื้อฉายเสมือนจริง Virtual Reality Headset จำนวน 25 เครื่อง

เอกสารแนบ
Download this file (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-จัดซื้อเครื่องฉ.pdf)TOR[ ]