ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฉายเสมือนจริง Virtual Reality Headset จำนวน 25 เครื่อง