ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 รายการ : การ์ดจอ 8GB DDR6  จำนวน 69 ใบ