ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ S4070052

ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี S4070052

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ S4070004

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ S4070052

 

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี S4070052