image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย” ซึ่งเป็นวารสารฉบับราย 2 เดือน จัดทำ 4 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบวารสารรูปเล่ม และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ thpjournal.thaihealth.or.th

facebook_page_plugin