image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

แสดงความยินดี
      วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิตติพงศ์ พร้อมวงศ์ ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับบุคคลผู้ประสบผลสำเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม
image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin