image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

อาจารย์ CAMT สู่ Academic Visit Researcher ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ สู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาชั้นนำประเทศอังกฤษ

S 92168311

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในการดำเนินโครงการ “การจัดการความรู้นวัตกรรมความร่วมมือและความสัมพันธ์ของโครงการก่อสร้างในลักษณะกิจการร่วมค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย: มุมมองของเครือข่ายทางสังคม (Knowledge Management in Collaborative Innovation and Relationships of International Construction Joint Venture Project in Thailand: A Social Network Perspective)”

ชื่อหัวข้อวิจัยดังกล่าวเป็นการดำเนินการวิจัยที่มุ่งเน้นไปยังการมุ่งหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและการสร้างความสัมพันธ์ลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่มีกิจกรรมการค้าร่วมกันระหว่างประเทศไทยและนานาชาติทั้งนี้คาดว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยในฐานะผู้ที่ดำเนินการกิจการก่อสร้างสามารถมองเห็นโอกาสและแนวโน้มรวมถึง ดำเนินกิจกรรมและเข้าใจมิติด้านการดำเนินการและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  

ในขณะนี้ อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร อยู่ระหว่างการศึกษาและดำเนินการวิจัยดังกล่าว และได้รับโอกาสให้เป็น Full time Academic Visit Researcher ภายใต้การควบคุมของ Professor Joseph H.M. Tah ของ Faculty of Technology, Design and Environment, Oxford Brookes University สหราชอาณาจักร เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

จากการดำเนินการโครงการวิจัย และที่นักวิจัยได้รับโอกาสเป็น Academic Visit Researcher  ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้านการพัฒนาบุคลากร (Brain power) โดยอาศัยกลไกด้านการพัฒนาทักษะ ทำวิจัยขั้นสูง ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านการพัฒนากำลังคนตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ 13  มีนโยบายที่จะมุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ ในวิทยาลัย ฯลฯ ได้รับโอกาสเพิ่มเติมมากขึ้น โดยต่อยอดจากทักษะ ความสามารถ และทุนวิจัยที่ได้รับ ให้สามารถปฏิบัติงานในภาระกิจอื่น ๆ ตามสมรรถณะได้ ผลลัพธ์ดังกล่าวจะทำให้คณาจารย์มีคุณภาพ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนการสอน

ปัจจุบัน หน่วยบริหารงานบุคคล วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและ สร้างกรอบนโยบายให้คณาจารย์สามารถออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิจัยและการเสริมสร้างทักษะอื่น ๆ ได้

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin