image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

IMG 1701

        อาจารย์  ดร.ภูดินันท์  สิงห์คำฟู อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เป็นวิทยากรบรรยายและให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าฟังบรรยายพิเศษและร่วมศึกษากิจกรรมการบินโดรนเพื่อเฝ้าระวังและตรวจไฟป่า อีกทั้งยังได้ปรึกษาหารือในความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไปในอนาคต ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565อาจารย์  ดร.ภูดินันท์  สิงห์คำฟู อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เป็นวิทยากรบรรยายและให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าฟังบรรยายพิเศษและร่วมศึกษากิจกรรมการบินโดรนเพื่อเฝ้าระวังและตรวจไฟป่า อีกทั้งยังได้ปรึกษาหารือในความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไปในอนาคต ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin