image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

CAMT  Strategy Meet Up Day

IMG 0341

              ผู้ช่วยศาสตราจารย๋ ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวถึงยุทธศาสตร์ทิศทางการดำเนินงานของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกิจกรรมการถ่ายทอดเป้าหมายการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ และร่วมรับฟังกิจกรรมเสวนา "Project Success Case" เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ได้รับทราบถึงกลยุทธ์และทิศทางในการพัฒนารวมถึงเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจนและเพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์เดียวกัน ณ โถงหน้าห้องบริการการศึกษา วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

facebook_page_plugin