image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

อบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

6574

                       ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ เพื่อซักซ้อมเตรียมการอพยพหาเกิดเหตุไฟไหม้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณอุดม  เบ้าเจริญ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมทีมงาน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

facebook_page_plugin