image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

อาจารย์ CAMT เป็นวิทยากรในกิจกรรมการเดินทางของชีวิต เพื่อสู่เป้าหมายในอนาคต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

130077

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรแนะนำทักษะที่จำเป็นในการเรียน การพัฒนาความรู้ ในศตวรรษที่ 21 แนะแนวทางการศึกษาต่อ การค้นพบตนเอง และแรงบัลดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในกิจกรรมการเดินทางของชีวิต เพื่อสู่เป้าหมายในอนาคต ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin